icon-rocket

Projecten

Veelal worden projecten van te voren gespecificeerd, tot in detail uitgewerkt en dan pas uitbesteed. Dit gebeurt al dan niet met de onderbouwing van een business case. De grootste valkuilen in de uitvoering van projecten is echter dat de wereld continu verandert, de wensen voor software functionaliteit veelal pas scherp worden nadat er voor het eerst mee wordt gewerkt en dat projecten vaak focus verliezen.

Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden werken wij vanuit een nauw samenwerkingsverband met onze opdrachtgevers en met zeer ervaren, met zorg samengestelde teams.

Het resultaat gaat om direct toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers zodat deze hun doelstellingen kunnen behalen. Hierbij proberen wij te sturen op een zo vroeg mogelijk return-on-investment door de belangrijkste functionaliteit eerst te realiseren en deze live te brengen zodra het opportuun is.

De mensen zijn de kern van een projectteam. Daarom werken wij altijd met multidisciplinaire en met zorg samengestelde teams die op elkaar ingespeeld zijn. Door het samenbrengen van mensen in een team, in tegenstelling tot een groep, en te selecteren op basis van (aanvullende) persoonlijkheden, kwaliteiten en kennis is het mogelijk om het “ideale” team te formeren voor een project die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering kan dragen. De kwaliteiten van de teams en mensen komen verder tot uiting door hun uitgebreide ervaringen die verder gaan dan hun primaire vakgebied. Onze mensen hebben naast ervaring op technisch vlak ook uitgebreide ervaring op andere gebieden zoals advieswerkzaamheden, bedrijfsvoering en management. De mensen zien wij als de spil van projecten en wij dragen zorg voor een goede balans tussen werkzaamheden en ontspanning zodat zij altijd met veel enthousiasme en hoge motivatie aan de projecten werken.

Betrokkenheid en een gemeenschappelijk doel verhoogt de slagingskans van projecten drastisch. Vanuit onze intrinsieke kernwaarden is betrokkenheid een gegeven en nemen wij de gestelde doelen over als waren deze onze eigen. Deze betrokkenheid en focus op de doelstelling verwachten wij ook van onze opdrachtgevers en wij ondersteunen hier graag bij indien gewenst.

Communicatie is een cruciale succesfactor voor projecten. Zowel op het gebied van verwachtingen als voortgang, uitdagingen en ideeën. Wij hanteren hierom altijd open communicatiemiddelen zodat alle betrokkenen te allen tijde geïnformeerd zijn over de status en de richting. Wij communiceren ook eerder dan later om verrassingen te voorkomen.

Kwaliteit is voor ons geen stuurfactor maar een constante. Door het hele project heen borgen wij de kwaliteit door middel van verscheidene technieken als testautomatisering, continue toetsing op (deel-) acceptatiecriteria en indien gewenst toetsing door een onafhankelijke derde partij. Door de continue focus op kwaliteit zorgen wij voor minimale nazorg, beperken we de project risico’s en behalen wij een hogere productiviteit. Maar kwaliteit gaat verder dan alleen de kwaliteit van het eindproduct. Zo werken wij veelal met prototypes zodat in een zo vroeg mogelijk stadium de ideeën en wensen getoetst kunnen worden en waar nodig kunnen worden bijgesteld.

Het proces is de “leidraad” van het project. Het biedt de kaders waarin gewerkt wordt en zorgt ervoor dat er een mate van voorspelbaarheid bereikt kan worden. Het proces moet wel ondersteunend zijn aan het project en niet leidend zijn en belemmerend werken. Wij werken hierom met een combinatie van verscheidene project methodieken zoals Prince2 of MSP in combinatie met Agile methodieken als Scrum en LEAN software ontwikkeling. Van deze methodieken gebruiken wij de meest effectieve aspecten voor de context van het project. Wij streven altijd naar een zo hoog mogelijke mate van voorspelbaarheid binnen de flexibiliteit en dynamiek van een project.